Градоначелник града Панчева расписао је Конкурс за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2016. годину. У наставку можете прочитати цео текст Конкурса, са критеријумима, начином аплицирања и потребном документацијом.


На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, Стратегије развоја културе у граду Панчеву 2016-2020 и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС

за су/финансирањемузичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево, за 2016. годину

 

Путем овог конкурса подржаће се програми/пројекти које реализују удружења грађана града Панчева у непосредној сарадњи и координацији са Домом омладине Панчево, чији је садржај намењен младима и конципиран тако да се активности одвијају у дворани „Аполо“, узимајући у обзир следеће Kритеријуме за вредновање и избор програма/пројеката:

– Пријава задовољава утврђене стандарде програма/пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација),

– Програм/пројекат је у складу са принципима, приоритетима, циљевима, мерама и активностима из Стратегије развоја културе у граду Панчеву 2016-2020 и/или Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017,

– Иновативност програма/пројекта,

– Едукативни аспект програма/пројекта,

– Програм/пројекат промовише активизам и/или културно стваралаштво младих и за младе у Панчеву,

– Програм/пројекат укључује ширу циљну групу младих,

– Програм/пројекат успоставља изградњу партнерстава.

 

Имајући у виду да је Конкурс конципиран тако да програмске/пројектне активности треба да се одвијају у дворани „Аполо“, посебан услов je обавезно партнерство удружења – предлагача програма/пројекта са Домом омладине Панчево. С тим у вези, у разматрање ће бити узети само програми/пројекти поводом којих постоји утврђена сарадња са Домом омладине и потписан споразум о партнерству који спада у обавезну пројектну документацију.

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Град Панчево ажурира базу организација цивилног друштва, па је потребно да сва удружења грађана доставе Упитник за прикупљање података о удружењима грађана града Панчева, за 2016. годину. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети овде, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града  Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204. Попуњен упитник са пратећом документацијом доставља се у електронској форми, на диску или путем мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.

 

Предлог програма/пројекта треба да садржи:

 • Попуњен формулар за подношење предлога програма/пројекта,
 • Попуњену табелу буџета програма/пројекта,
 • Потписан споразум о партнерству са Домом омладине Панчево,
 • Потписан споразум о партнерству са другим субјектима, ако такво партнерство постоји (са појединцима/кама, другим удружењима грађана, установама, институцијама и сл.),
 • Потписану изјаву о прихватању одговорности,
 • Биографију координатора/ке програма/пројекта,
 • Биографију Удружења – опис претходних искустава и достигнућа Удружења (релевантни пројекти и активности),
 • Копију Решења о регистрацији Удружења у АПР-у,
 • Копију извода из Статута Удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,
 • Једну препоруку или рецензију и контакт потписника/це дате препоруке или рецензије (за програме/пројекте у области издаваштва),
 • Аудио материјал (за програме/пројекте који промовишу музичко стваралаштво),
 • Синопсис/извод из сценарија (за програме/пројекте који промовишу филмско или позоришно стваралаштво).

  Необавезни део-прилози:

 • Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад Удружења и његове компетенције за реализацију предложеног програма/пројекта (у електронској форми),
 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.).

Финансирање:

Средства за су/финансирање програма и пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2016. годину.

Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2016. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена за:

 • непотпуне и неблаговремене пријаве,
 • пријаве подносилаца који су у 2015. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе;
 • програме/пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
 • профитне и комерцијалне програме/пројекте,
 • предлоге програма/пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за програм/пројекат.

 

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 2. децембра 2016. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Активности програма/пројекта које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2016. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2017. године.

 

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Предлоге програма/пројеката разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2016. годину. Предлагачи чији предлог програма/пројекта буде прихваћен и одобрен за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

 

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити у локалном недељном листу “Панчевац” и на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу се преузети у Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева (Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204 – Канцеларија за младе), или са интернет презентације  www.pancevo.rs . Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-907 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

 

Предлози програма/пројеката достављају се обавезно:

у електронској форми (на диску или путем мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs) и

у штампаној форми (1 примерак), у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

 

Пријава на

К О Н К У Р С

за су/финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма

и пројеката за младе у дворани „Аполо“, у сарадњи са Домом омладине Панчево,

за 2016. годину

 

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Канцеларија за младе (канцеларија број 204)

Н Е   О Т В А Р А Т И !