У складу са чланом 36в Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.24/14, 4/16, 9/17, 24/17, 29/18, 34/18, 15/22 и 31/22), Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева обајвљује

  Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА КОЈИ РЕДОВНО ПОХАЂАЈУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГОГ ГРАДА/ОПШТИНЕ, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

 

Позивају се заинтересовани ученици/ родитељи да поднесу захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ.

Захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика, подноси се на посебно попуњеном и потписаном  обрасцу, који се може преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева и на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancеvo.rs  и уз који се прилажу следећи докази:

  • извод из МКР за ученика,
  • фотокопија личне карте родитеља, односно другог законског заступника ученика или фотокопија личне карте ученика уколико је ученик пунолетан,
  • потврда средње школе о упису и редовном похађању наставе ученика,
  • изјава да ученик није корисник услуге смештаја у ученичким центрима-домовима, оверена код јавног бележника,
  • потврда Полицијске управе Панчево о пребивалишту ученика,
  • изјава о давању сагласности за обраду података о личности, попуњена и потписана од стране подносиоца пријаве.

 

      Право на регресирање трошкова превоза ученика утврђује се у форми потврде и признаје се у номиналном износу који ће градоначелник утврдити посебним актом, а исплаћује се два пута годишње, односно за свако полугодиште, на наменски рачун отворен на име родитеља, односно пунолетног ученика, отворен по налогу секретаријата Градске управе Града, надлежног за послове у области финансијске подршке породици са децом.

Потврде средње школе о упису и похађању наставе ученика подносе се два пута годишње и то на почетку нове школске године и на почетку другог полугодишта.

Јавни позив ће бити објављен у недељном листу„Панчевац“ А.Д.  и на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancevo.rs и отворен 15 дана од дана његовог објављивања на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancеvo.rs.

Захтев се подноси лично у Услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 21 или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА, ЗА ШКОЛСУ 2023/2024. ГОДИНУ“.

Додатне информације могу се добити позивањем на бројеве телефона: 013/308-753, контакт особа: Ивана Ђорђевић или 013/308-802 контакт особа Жељка Недић.