РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова

превоза студентима града Панчева за школску 2022/2023 годину

БРОЈ: III-09-615-1/2023-2

Панчево, 1. децембра 2023. гoдине

Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2023/2024. годину, на 2. седници одржаној дана 1. децембра 2023. године, разматрала је 1. тачку дневног реда – Разматрање пристиглих пријава и утврђивање Предлога листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2023/2024. годину и донела следећи

З А К Љ У Ч А К

Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2023/2024. годину утврђује Предлог листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2023/2024. годину.

Предлог листе из става 1. овог закључка је саставни део овог закључка и објавиће се на званичној интернет страници града Панчева и огласној табли Градске управе града Панчева, на коју подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2023/2024. годину на званичној интернет страници града Панчева.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Ивана Ђорђевић,с.р.

Spisak studenata