Izlaže se na javni uvid Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat.parcele br.3576 KO Vojlovica, u okviru kompleksa NIS“Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan). Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 03.07.2020.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za Javni uvid
Tekst Nacrta PDR
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PDR za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat.parc.br. 3576 K.O.Vojlovica

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Izvod iz plana
Postojeća namena
Planirana namena
Regulacija i saobraćaj
Planirana infrastruktura
Predlog parcelacije