Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03.07.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст Нацрта ПДР
Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парц.бр. 3576 К.О.Војловица

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана
Постојећа намена
Планирана намена
Регулација и саобраћај
Планирана инфраструктура
Предлог парцелације