Скупштина града Панчева – Раднa групa за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Панчева 2017. – 2020. године израдила је нацрт ЛАП-а и овим поводом отвара јавну расправу.

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у периоду од 15. до 28. септембра 2017. године.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључкoм Владе Србије 05 Број 337-4333/2016-1 од 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције (активност 2.2.10.37).

Локални планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на интернет страници града Панчева, а стручно – технички коментари и сугестије могу се доставити на и-мејл: ivana.markovic@pancevo.rs до 28. септембра 2017. године. Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.

Нацрте докумената преузмите на линковима: