На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева број II-05-06-15/2023-42 од 18.10.2023. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број: II-05-06-15/2023-33 од 17.08.2023. године, град Панчево расписује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

  за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. годину

У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. Годину. Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији градa Панчева за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем јавног позива (листа изабраних привредних субјеката се налази на сајту Града Панчева:  http://www.pancevo.rs/energetska-efikasnost/) .

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор домаћинстава која ће остварити право на суфинансирање следећих мера:

  • Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
  • Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.
  • Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас
  • Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
  • Уградња топлотних пумпи
  • Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
  • Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
  • Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

Све неопходне информације у вези услова за учешће на јавном конкурсу, потребне докуменације, као и пријавни образац можете преузети:

Достављање пријава:

Јавни позив почиње 26.10.2023.године и трајаће до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Документацију доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2023. годину

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !