Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br.XI-13-404- 127/2022od 30.06.2022. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Definisan obim mikrobioloških analiza je: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije,crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi,određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC,(ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink,olovo, kadmijum, živa i nikl.

Na osnovu rezultata i obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se zaključiti sledeće

  1. VODA NA SVIM KUPALIŠTIMA SE NE PREPORUČUJE ZA KUPANJE I REKREACIJU.

Prilog:

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu (treća kampanja) br 01-377/9-2022 od 22.07.2022 ( datum uzorkovanja).:

http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/voda/