Kancelarija za mlade grada Pančeva je operativno telo osnovano 2007. godine, kao programski deo Odseka za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva.

Kancelarija za mlade (KzM) je servis sa osnovnim ciljem pružanja podrške svim mladima i onima koji se na bilo koji način njima bave. Zadatak KzM je da učini prepoznatljivim i umreži postojeće, kao i da radi na obezbeđivanju nedostajućih programa i usluga namenjenih mladima, zasnovanih na njihovim realnim potrebama i stanjima. KzM treba da svojim aktivnostima kontinuirano doprinosi što boljem prepoznavanju mladih ljudi kao ravnopravnih i aktivnih članova/ca lokalne zajednice, kao i njihovom uključivanju u procese donošenja odluka prilikom kreiranja lokalnih omladinskih politika.

Uz pomoć KzM, mladi pojedinci/ke ili grupe mogu se povezati sa organizacijama civilnog društva, ustanovama, institucijama i lokalnim vlastima, sa ciljem da se olakša i unapredi međusobna komunikacija i saradnja na svim nivoima.

Još jedan od zadataka KzM je omogućavanje sticanja i razvoja veština, znanja, sposobnosti i vrednosti u okviru svih sfera života mlade osobe, primenjujući različite vidove neformalnog obrazovanja sa kojima se mladi retko sreću tokom redovnog školovanja (seminari, kampovi, obuke, treninzi, radionice i sl.).

Grad Pančevo je među prvim gradovima i opštinama u Srbiji podržao inicijativu mladih za utvrđivanje sistemskog okvira i intersektorskog pristupa organizovanoj brizi o mladima, kroz proces izrade i usvajanja prve Strategije brige o mladima opštine Pančevo 2007-2012,  nakon čega je Kancelarija za mlade realizovala i učestvovala u realizaciji velikog broja programa, projekata, manifestacija i javnih događaja namenjenih mladima, koji su podržani na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou, kao i od strane međunarodnih fondova.

Strategija brige o mladima

Nakon isteka prvog strateškog dokumenta u ovoj oblasti i njegove revizije, kroz javni i participativan proces izrađena je i usvojena Strategija brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, kao krovni lokalni dokument koji daje okvir organizovane, planske i zasnovane brige o mladima našeg grada. Ova Strategija iskazuje dugoročno opredeljenje u stvaranju socijalnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih, političkih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih, te njihovo aktivno i odgovorno sudelovanje u društvenoj zajednici. Strategija obuhvata lokalne akcione planove zasnovane na oblastima života mladih ljudi, koje su tokom istraživanja o potrebama mladih prepoznate kao prioritetne – obrazovanje mladih, zdravlje mladih i odrastanje, bezbednost mladih, zapošljavanje mladih, aktivno učešće mladih u odlučivanju, volonterizam i aktivizam mladih, mobilnost i interkulturalizam mladih.

Adresa i kontakt:

Kancelarija za mlade grada Pančeva
Gradska uprava grada Pančeva
Trg kralja Petra I, broj 2-4, 26101 Pančevo
II sprat, kancelarija broj 204
Telefon: 013/308-907 (radnim danima od 8:30 do 15:30 časova)
E-pošta: kancelarijazamlade@pancevo.rs
Fejsbuk: Kancelarija za mlade grada Pančeva

Hadži Jovana Radonjin
Koodinatorka Kancelarije za mlade grada Pančeva
Telefon: 013/308-795
E-pošta:kancelarijazamlade@pancevo.rs