Обавештавамо грађанке и грађане Панчева да од среде, 8. јуна 2016. године почињу да се примењују чланови 9, 103. и 209. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС“ бр. 18/2016), који се односе на размену података из службених евиденција које воде органи и организације.

Циљ примене ових чланова Закона је да се управни поступак води без одуговлачења, уз смањење трошкова за странке у поступку, као и да се број докумената које странка треба да приложи уз захтев за покретање управног поступка смањи.

Градска управа града Панчева и други органи и организације који воде службене евиденције дужни су да по службеној дужности обаве увид, прибављају и обрађују податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у поступку. Уколико ту службену евиденцију води неки други орган, онај који води поступак те податке тражи хитно, а орган који води евиденцију је дужан да му достави податке у року од 15 дана.

Податаке из свих евиденција службеници могу да прибаве на више начина – електронским увидом, физичким увидом у евиденцију или на упит.

Законом је наведено да податке размењују запослени по службеној дужности бесплатно, а странка уколико жели, може дати изјаву да ће прибавити све или поједине податке сама (и тада плаћа таксу), али тада и даље остаје обавеза органа да прикупи податке који недостају.