OBAVEŠTENJE O UPISU DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA ŠKOLSKU 2020-2021. GODINU

Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 01.03.2013. godine do kraja februara 2014. godine.

U prvi razred upisuju se sva deca koje do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti, ili drugih razloga nije upisano u školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja.

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila meseca 2020. godine. Upis dece u prvi razred osnovne škole realizovaće se u školama tokom maja i juna meseca 2020. godine.

Za upis deteta u prvi razred, roditelj podnosi školi sledeću potrebnu dokumentaciju:
1. izvod iz matične knjige rođenih (za dete)
2. potvrdu o zdravstvenom pregledu deteta
3. fotokopiju prijave stana ili lične karte (roditelja), kao dokaz o teritorijalnoj pripadnosti školi
4. uverenje (ili potvrda do izdavanja uverenja) Predškolske ustanove o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Ispitivanje deteta za upis u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i istrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Dete starosti od šest do šest i po godina može da se upiše u prvi razred, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete se upisuje na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Za sve bliže informacije o upisu deteta u školu, roditelj se obraća osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripada.