Градоначелник града Панчева објавио је Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2016. години.

У наставку прочитајте цео текст Конкурса, са критеријумима, потребном документацијом и правилима аплицирања.

 


На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст) и Одлукe о буџету града Панчева за 2016. годину („Службени лист града Панчева“ број 37/15, 3/16 и 4/16-исправка), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2016. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Имплементација мера и активности из Акционог плана за друштвену интеграцију Рома у граду Панчеву 2013-2016 и Акционoг планa за побољшање положаја Ромкиња у граду Панчеву 2013-2016.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ:

– Регистроване ромске организације цивилног друштва и

– друге организације цивилног друштва које се баве ромским питањима

 

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА:

Предлози пројеката се подносе у штампаној верзији и садрже:

  1. Попуњен  Образац за подношење предлога пројекта ромских организација цивилног друштва за 2016. годину у 3 примерка
  1. Оверену фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак
  2. Копију Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2015. годину – 1 примерак
  3. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

Рок за реализацију одобрених пројеката за финансирање-суфинансирање је 31.08.2016. године, а рок за подношење финансијског и наративног извештаја је месец дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 30. 09. 2016. године.

 

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА:

  1. Пројекат се односи на реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за друштвену интеграцију Рома у градu Панчеву 2013-2016 и Акционим планом за побољшање положаја Ромкиња у граду Панчеву 2013-2016.
  2. Циљеви пројекта се односе на идентификоване потребе одређених циљних група
  3. Пројект садржи мерљиве показатеље резултата
  4. Активности пројекта реализују компетентне особе чије улоге су јасно дефинисане

Једна организација може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта.

 

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА/СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА:

Максималан износ за пројекте је до 500.000,00 динара. Износ одобрених средстава за реализацију пројекта се утврђује на основу вредновања пројектних активности и броја обухваћених корисника пројекта.

 

МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Образац за подношење предлога пројеката се може преузети са линка у овом тексту, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 203 и 211.

 

Контакт телефони: 013/308-871 и 013/308-759

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката за пројекте ромских организација цивилног друштва, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2016. годину.

Предлагачи чији пројекти буду прихваћени и одобрени за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 15 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и на огласној табли Градске управе града Панчева. Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријаве предати у Услужном центру града Панчева најкасније 10 дана од дана објављивања Конкурса на сајту града Панчева www.pancevo.rs, и на огласној табли Градске управе града Панчева, односно до 31.03.2016. године, у затвореној коверти на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат, канцеларија 203

«ЗА КОНКУРС РОМСКЕ ОЦД-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26101 ПАНЧЕВО

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.