Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 01.03.2014. године до краја фебруара 2015. године.

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2021-2022. годину обавиће се у времену од 01. априла до краја маја 2021. године.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у  школу, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе  вршиће се у основним школама у граду Панчеву и насељеним местима током априла месеца 2021. године. Упис деце у први разред реализоваће се у школама током маја месеца 2021. године. За упис детета у први разред родитељ подноси школи следећу потребну документацију:

– извод из матичне књиге рођених (за дете)

– потврду о здравственом прегледу детета

– фотокопију пријаве стана или личне карте (родитеља), као доказ о територијалној

припадности школи

– уверење (или потврда до издавања уверења) Предшколске установе о похађању припремног предшколског програма.

Испитивање детета за упис у школу врше психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и иструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Дете старости од шест до шест и по година може да се упише у први разред, након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете се уписује на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника.

За све ближе информације о упису детета у школу, родитељ се обраћа основној школи којој територијално припада.