Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. februara dospeva prva rata za porez na imovinu za 2017. godinu.

U toku je dostava uplatnica poreskim obveznicima. Kod poreskih obveznika koji su u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos na uplatnici je u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2016. godine. Kod poreskih obveznika koji nisu u propisanim rokovima plaćali obaveze iznos za uplatu čini neplaćena glavnica po rešenjima uvećana za kamatu obračunatu u skladu sa zakonom i iznos prve rate za porez na imovinu za 2017. godinu.

Mole se obveznici da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupaka.