О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРАВУ НА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДЛАГАЊЕ ДУГА ДО 60 РАТА И ОТПИСУ КАМАТЕ НА ПРЕДМЕТНИ ДУГ

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике да је Скупштина Републике Србије усвојила измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, и да су створени услови да порески обвезници под повољним условима могу остварити право на одлагање пореског дуга на рате.

1. Порески обвезници који на дан 04.03.2016. године имају главницу пореског дуга који не прелази 2.000.000,00 динара могу одложити плаћање главнице пореског дуга најдуже до 60 месечних рата уз отпис 100% камате

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга порески обвезник може поднети само једном, и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.
Услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза на рате јесте да порески обвезник измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 04.03.2016. године до дана подношења захтева и достави доказ о томе.
Пореском обвезнику који редовно измирује рате одложеног пореског дуга и текуће обавезе у складу са законом, по истеку сваких 12 месеци отписује се камата на уплаћену главницу дуга.
Ако порески обвезник пре истека рока одложеног плаћања пореског дуга исплати главницу одложеног дуга у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

За време плаћања пореза на рате на тај порез обрачунава се камата по стопи једнакој референтној камати Народне банке Србије.

2. Порески обвезник који на дан 04.03.2016. године има главницу пореског дуга која прелази 2.000.000 динара, такође може поднети захтев за одлагање плаћања пореског дуга који у себи садржи 50% припадајуће камате након овог датума

Подношење захтева за одлагање плаћања пореског дуга изнад 2.000.000 динара није орочено.
Порески обвезник може порески дуг на овај начин одложити највише до 60 месеци.
Порески обвезник за време трајања одложеног плаћања пореског дуга на рате је дужан да плаћа рате одложеног пореског дуга као и текуће обавезе.
Порески обвезник који редовно измирује рате одложеног плаћања као и текуће обавезе у складу са законом, стиче право да му се отпише 50 % камате која се односи на тај порески дуг плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци – до измирења тог дуга у потпуности.
У случају да овакав порески обвезник и пре истека рока плаћања пореског дуга на рате исплати порески дуг у потпуности, отписаће му се 50% камате на тај дуг.

За време плаћања пореза на рате на тај порез обрачунава се камата по стопи једнакој референтној камати Народне банке Србије.