Градска управа града Панчева, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС» бр. 1/2009 и 99/11) и главе IV. Тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/12) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани града Панчева да је Јединствени бирачки списак – део бирачког списка за подручје града Панчева, на основу кога ће се 2. априла 2017. године одржати избори за председника Републике Србије изложен на увид у Градској урави града Панчева – Секретаријату за општу управу, Панчево, Трг краља Петра I 2-4, у просторији 107/Ι спрат.

Грађани могу извршити увид у јединствени бирачки списак града Панчева, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, Ι спрат соба бр. 107 и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 17. марта 2017. године у 24,00 часа, након чега се бирачки списак закључује.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, подноси се Градској управи града Панчева писмено на адресу: Град Панчево, Градска управа града Панчева, Трг краља Петра Ι бр. 2-4 или непосредно у службеним просторијама Секретаријата за општу управу, Ι спрат соба бр. 107.

После закључења бирачког списка од 18. марта до 29. марта 2017. године у 24,00 часа (најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора) грађани могу захтев за промене у јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Градске ураве града Панчева по месту пребивалишта.

Од проглашења предлога кандидата за председника Републике Србије право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац предлога кандидата за председника Републике Србије.

Између гласања и поновљеног гласања на изборима за председника Републике Србије грађани могу захтев за промене у бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе најкасније 48 часова пре дана поновљеног гласања.

У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Захтев за упис податка да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи подноси се општинској, односно градској управи према месту боравишту у земљи, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, 11. марта 2017. године у 24,00 часа.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државнe управe и локалнe самоуправe www.birackispisak.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.