Одлуком Уставног суда РС, бр. IUz–60/2021 од 14. фебруара 2024. године утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“ бр. 113/17, 50/18, 46/21- одлука УС, 53/21 – одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23 – одлука УС и 62/23), у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у сагласности са Уставом, те од 14. фебруара 2024. године члан 13. став 1. поменутог закона гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“

Будући да је овом Одлуком Уставног суда РС дошло до измена у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а  да је иницијатива за покретање поступка поднета 19. априла 2021. године ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ КОРИСНИЦИ ПРАВА КОЈИМА ЈЕ РЕШЕЊЕ ДОСТАВЉЕНО ПОЧЕВ ОД 19. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ ДА УКОЛИКО СМАТРАЈУ ДА ИМ ЈЕ ПРАВО ПОВРЕЂЕНО ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ПОЈЕДИНАЧНОГ АКТА (РЕШЕЊА) КОЈЕ ЈЕ КОНАЧНО И ПРАВНОСНАЖНО.

Захтев се подноси на Писарници Градске управе града Панчева.

Рок за подношење Захтева истиче 14. августа 2024. године.