На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-86/2017 од 19.05.2017.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију у VI кампања на следећим локацијама:

– река Тамиш – купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

У Завршном Извештају о испитивању квалитета површинских вода за 2017.годину на купалиштима на реци: Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-268/22-2017 од 05.09.2017. године, а на основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, у шест кампања утврђено је следеће: да је вода на купалиштима на реци Тамиш била ризична по здравље људи само једном, а да се у осталим случајевима могла користити за купање и рекреацију. Вода на купалиштима на реци Дунав је била ризична у 50% случајева за купање и рекреацију. Вода на реци Поњавица је била ризична по здравље људи у једном узорку воде купалишта у Омољици, а само у једном случају задовољавала услове да се може користити за купање и рекреацију. На купалишту у Иванову је само један узорак био ризичан по здравље људи. Сви узорци воде купалишта у Качареву задовољавали су препоруке за здравствено безбедно коришћење у сврху купања и рекреације.

Завршни Извештај за сезону купања за 2017.годину