Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda br.XI-13-404-86/2017 od 19.05.2017.godine,zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 30.08.2017. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, br. 01-268/21-2017 od 05.09.2017. godine,a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće: da se kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju) kupalište na reci Dunav ( kupalište „Bela Stena“ ( desno od špica)), kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupalište na Ponjavici (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) i kupalište na reci Dunav (kupalište „Bela Stena“ ( levo od špica)) ne mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Rezultati o kvalitetu površinskih voda grada Pančeva