Министарство одбране Републике Србије расписује конкурс за пријем ученика других гимназија у други и трећи разред Војне гимназије.

У школској 2019/20. години извршиће се пријем кандидата оба пола из других гимназија (у даљем тексту: кандидати) у други разред Војне гимназије (20 кандидата) и у трећи разред Војне гимназије (10 кандидата).

УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци, или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
– да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар);
– да су током школовања у основној школи постигли најмање врло добар просечан општи успех и
– да из математике током школовања имају најмање оцену 4 (врло добар).
За упис у други разред:
– да су рођени 2003. године или касније и
да су завршили прво полугодиште I разреда, односно I разред гимназије, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.
За упис у трећи разред:
– да су рођени 2002. године или касније и
– да су завршили I разред гимназије и прво полугодиште II разреда, односно II разред гимназије, и при томе постигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања.

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Војној гимназији траје три односно две године – за ученике који су завршили први односно други разред. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање у Војној академији.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у Интернату Војне гимназије, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа, здравственa заштитa и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.
Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву Војној гимназији у Београду, ул. Хумска бр. 22, радним данима у времену од 09:00 до 14:00 часова или поштом препоручено уз обавезу да се попуне и доставе сва потребна документа.
Пријава и прилози (упитник за безбедносну проверу и потврде о здравственом стању) могу се преузети са сајта Војне гимназије или лично у Војној гимназији. Кандидати се у вези попуњавања и прегледа документације пре предаје Војној гимназији, могу обратити за помоћ надлежним центрима Министарства одбране
Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Кандидат уз пријаву прилаже:
– оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе;
– оверене фотокопије сведочанства I разреда средње школе за кандидате који су завршили први разред, а за ученике I разреда уверење – потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за упис у други разред)
– оверене фотокопије сведочанства I и II разреда гимназије за кандидате који су завршили први и други разред гимназије, а за ученике II разреда оверене фотокопије сведочанства I разреда гимназије и уверење-потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II разреда (за упис у трећи разред).

Фотокопије докумената, тражених по конкурсу, кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља или старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом или личну карту. Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.

Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у три дела.

У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, која се реализује у Интернату Војне гимназије (ул. Хумска бр. 22, Београд). Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидат са собом обавезно носи потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности. Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, не упућује се на следећи облик селекције. Приликом доласка на провере знања и способности, кандидат доноси потребан школски прибор и спортску опрему. Да би задовољио критеријуме првог дела селекције кандидат мора остварити најмање по пет бодова на провери знања из српског језика и математике.

На основу резултата првог дела селекције, формира се Прелиминарна ранг листа на основу мерила за утврђивање редоследа кандидата и објављује на сајту Војне гимназије. Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор Војној гимназији, у року од три дана од дана објављивања ове ранг листе.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:

– успех из основне школе, максималан број бодова је 40;
– провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
– провера знања из српског језика, максималан број бодова је 20 и
– провера физичке способности, максималан број бодова је 20.
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са бољим општим успехом у средњој школи, затим са више освојених бодова на провери знања из математике и на крају са провере физичке спремности.

У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи у ЦВМУ Београд. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац Извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени, кандидат мора припадати 1, 2. или 3. категорији (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).
У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи у ЦВМУ Београд.

Позивање кандидата, у свим фазама селекције вршиће Војна гимназија.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се већ су елиминационог карактера.
Конкурс је отворен од 01. до 30. априла 2019. године.
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне гимназије до 16. јула 2019. године, а обавештење ће бити прослеђено кандидатима на пријављене адресе. Кандидат има право на примедбе које подноси Војној гимназији, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Интернату Војне гимназије, улица Хумска бр. 22, Београд; путем телефона: 011/3603–972 (радним даном од 10:00 до 12:00 часова) и на интернет страници Војне гимназије http://www.gimnazija.mod.gov.rs/.

Критеријуми за физичку проверу биће објављени на интернет страници Војне гимназије. Приликом полагања пријемног испита за упис у други и трећи разред биће обухваћено градиво из математике и српског језика које се реализује у првом, односно другом разреду гимназије општег смера.