1.) Услови које кандидат мора да испуњава:
За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
– стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
– радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима,
– активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете,
– да поседује организационе способности
-да поднесе Програм рада Туристичке организације града Панчева Управном одбору
– да нема законских сметњи за његово именовање

2.) Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:
Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидати подносе:
– предлог Програма рада Туристичке организације града Панчева, за мандатни период од четири године;
– биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада;
– оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
– доказ о радном искуству – оверену фотокопију радне књижице или другу потврду о радном искуству на одговарајућим пословима
– уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
– уверење суда о некажњавању, односно да против кандидата није покренута истрага нити да је подигнута оптужница.

3.) Рок и начин подношења пријаве:
Крајњи рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, веб сајту Туристичке организације града Панчева и Градске управе Панчево.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Туристичка организација града Панчева, Панчево, Војводе Петра Бојовића бр. 2 са назнаком „Јавни конкурс з именовање директора – не отварати“
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

4.) Подаци о изборном поступку:
Управни одбор Туристичке организације града Панчева ће у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата сачинити извештај и заједно са предлогом за именовање директора, доставити Скупштини града Панчева.
Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације града Панчева. Све додатне информације од значаја конкурса могу се добити путем телефона Туристичке организације града Панчева 013/333 399 или путем и-мејла: office@pancevo.info.