Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda   Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-404- 107/2021 od 22.06.2021. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši  redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš  –  kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica  – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Definisan obim mikrobioloških analiza je: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi, određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC,(ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.

Na osnovu rezultata i obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se zaključiti sledeće

  1. Kupališta reke Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, Dunav – Bela stena levo i desno od špica i na jezeru u KačarevuMOGUSE KORISTITI U SVRHU KUPANJA I REKREACIJE.
  2. Kupališta Ponjavice u Omoljici i Banatskom Brestovcu MOGU SE KORISTITI U SVRHU KUPANJA I REKREACIJE. Parametri koji su iznad MDK za III klasu ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ovi kupalište koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi.
  3. Kupalište u Ivanovu se NE MOŽE koristiti za kupanje i rekreaciju.

Rezultati kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva  – I kampanja