Pod praćenjem zdravstvene ispravnosti vode za kupanje koja je deo vodnog tela površinske vode podrazumeva se njeno uzorkovanje, laboratorijsko ispitivanje i ocena njene zdravstvene ispravnosti tokom trajanja sezone kupanja. Prema graničnim vrednostima parametara zagađujućih materija u površinskim vodama Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl.glasnik RS” br. 50/2012), kao i Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (“Sl.glasnik RS” br. 74/2011) određene su granice između klasa ekološkog statusa i klasa ekološkog potencijala na sledeći način:

  • Klasa I – odgovara odličnom ekološkom statusu;
  • Klasa II – odgovara dobrom ekološkom statusu;
  • Klasa III – odgovara umerenom ekološkom statusu;
  • Klasa IV – odgovara slabom ekološkom statusu; i
  • Klasa V – odgovara lošem ekološkom statusu.

Definisane tačke kupališta za ispitivanje kvaliteta površinski voda grada Pančeva su reka Tamiš (kupalište u Pančevu, kupalište u Glogonju i kupalište u Jabuci), reka Dunav (kupalište Bela Stena levo od špica i kupalište Bela Stena desno od špica), reka Ponjavica (kupalište u Omoljici i kupalište u Banatskom Brestovcu), kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu.

U okviru I kampanje ispitivanja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva 2019. godine, uzorkovanje se vršilo 03.07.2019. godine. Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

  • reka Dunav (kupalište Bela Stena desno od špica) i jezero u Kačarevu zadovoljavaju kriterijume pomenute Uredbe i Pravilnika i pripadaju klasi III te se mogu koristiti u svrhu kupanja i rekreacije;
  • reka Tamiš (kupališta u Pančevu, Jabuci i Glogonju), reka Dunav (kupalište Bela Stena levo od špica) i reka Ponjavica (kupalište u Omoljici) ne zadovoljavaju kriterijume gore pomenute Uredbe i Pravilnika, ali parametri koji su iznad MDK na ovim kupalištima ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ova kupališta koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti u vodi;
  • reka Ponjavica (kupalište u Banatskom Brestovcu) i kupalište u Ivanovu se ne mogu koristiti za kupanje i rekreaciju.

U priloženom dokumentu možete pročitati detaljnije informatije o Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Pančeva – I kampanja 2019. godine: