Gradska uprava grada Pančeva obaveštava roditelje dece, zainteresovane za korišćenje usluga privatnih vrtića, da je Skupština grada Pančeva na sednici dana 17.03.2017. godine donela Odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Pančeva za radnu 2017/2018 godinu (objavljena u Sl. listu grada Pančeva br. 2/17 i na sajtu Grada).

Ovom Odlukom je regulisano da Grad može sa osnivačem privatnog vrtića potpisati Memorandum o saradnji pod uslovom da osnivač poseduje Rešenje o verfikaciji kao i dokaz o upisu u registar Privrednog suda u Pančevu, kojim bi se osnivač privatnog vrtića obavezao da će se u svemu pridržavati gore navedene odluke.

Skrećemo pažnju roditeljima kao i eventualnim osnivačima privatnih vrtića da je shodno navedenoj odluci, osnovni uslov da Grad snosi deo troškova za boravak dece u privatnim vrtićima, da se deca nalaze na listi čekanja u radnoj 2017/2018 godini, u PU „Dečija radost“ Pančevo ili nekoj od osnovnih škola u naseljenim mestima.

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja