Градска управа града Панчева обавештава родитеље деце, заинтересоване за коришћење услуга приватних вртића, да је Скупштина града Панчева на седници дана 17.03.2017. године донела Одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Панчева за радну 2017/2018 годину (објављена у Сл. листу града Панчева бр. 2/17 и на сајту Града).

Овом Одлуком је регулисано да Град може са оснивачем приватног вртића потписати Меморандум о сарадњи под условом да оснивач поседује Решење о верфикацији као и доказ о упису у регистар Привредног суда у Панчеву, којим би се оснивач приватног вртића обавезао да ће се у свему придржавати горе наведене одлуке.

Скрећемо пажњу родитељима као и евентуалним оснивачима приватних вртића да је сходно наведеној одлуци, основни услов да Град сноси део трошкова за боравак деце у приватним вртићима, да се деца налазе на листи чекања у радној 2017/2018 години, у ПУ „Дечија радост“ Панчево или некој од основних школа у насељеним местима.

Секретаријат за јавне службе и социјална питања