Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. новембра (четвртак) доспева четврта рата за порез на имовину за 2019. годину и исте моли да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и у току је достава.

Скреће се пажња пореским обвезницима који су на основу решење у репрограму за плаћање дугованог пореза на рате да обавезно:

– измирују месечне рате до датума из решења и

– до 14. новембра уплате износ са уплатнице за четврту рату за порез на имовину за 2019. годину.

Такође се обавештавају порески обвезници који нису поднели захтев да плате дуговани порез на рате а нису у прописаним роковима плаћали обавезе да износ за уплату чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и износ четврте рате за порез на имовину за 2019. годину.

Ови порески обвезници такође могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате уз отпис 50% камате.