Informacije o postupku za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Pravni osnov za sticanje prava je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br. 113/17 i 50/2018), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje) i Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa daecom (“Sl. glasnik RS” br.58/18)

Pravo na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije ostvaruje majka pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji, ako neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, majka čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvajanje, i majka koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno naseljenog stranca, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije. Uz zahtev se podnosi i uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je majka državljanin, o ispunjenosti uslova, koji se odnose na to da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvajanje, i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti, ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja, nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije. Činjenica da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva i proverava se jednom godišnje na osnovu podataka sadržanih u evidenciji o imunizaciji.

Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak utvrđuje se u odnosu na dan podnošenja zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

Rok za donošenje rešenja, računajući od dana podnošenja zahteva je 60 dana, odnosno primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Protiv rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje ovom organu neposredno pismeno ili usmeno na zapisnik ili preporučeno, poštom šalje na adresu Trg Kralja Petra I br. 2-4. Rok za donošenje odluke po žalbi je 60 dana.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti telefon 013/308-743 ili u kancelariji 203 kod Kristiane Stanojčić.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava, kada zahtev podnosi majka:

1. Kada zahtev podnosi majka:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta)
  fotokopija lične karte majke
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da majka nije lišena roditeljskog prava i da se brine o detetu
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Pribavlja organ po službenoj dužnosti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • prijavu prebivališta za svu decu

2. Kada je majka strani državljanin, pa zahtev podnosi otac:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta)
  fotokopija lične karte oca
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da otac nije lišen roditeljskog prava i da se brine o detetu
 • dokaz da je majka strani državljanin
 • dokaz da majka ima status stlno naseljenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije
 • dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta
 • uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
 • dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Navedeni dokumenti moraju biti izdati u skladu sa pravilima utvrđenim za priznavanje stranih javnih isprava-prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE“)

Pribavlja organ po službenoj dužnosti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • prijavu prebivališta za svu decu

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Zahtev za ostavrivanje prava na roditeljski dodatak majke – Obrazac RD1

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca – Obrazac RD2

Informacije o postupku za priznavanje prava na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine) imaju sve majke koje su nezaposlene a rodile su treće ili četvrto dete imaju pravo na materinski dodatak iz sredstava AP Vojvodine ( 15.000 mesečno, dve godine ).

Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta.

Pravo se ostvaruje na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za treće ili četvrto dete (,,Službeni list APV“, broj:60/18),člana 16. stav 2. i 24.stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (,,Službeni list AP Vojvodine“, broj: 37/14,54/14-dr.odluka, 37/16 i 29/17)

Uslovi koji moraju da se ispune da bi se ostvarilo pravo:

 • Majka trećeg ili četvrtog deteta mora biti državljanin R.Srbije
  majka ima mesto prebivališta na teritoriji AP Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno od dana rođenja trećeg,odnosno četvrtog deteta
  na osnovu izvoda iz MKR za svu decu
  da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja
  da se majka nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva

Rok za donošenja rešenja je 30 dana.

Rok za podnošenje žalbe piše u rešenju poslato stranci. Po žalbama na prvostepeno rešenje opštinske, odnosno gradske uprave u drugom stepenu rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove demografije.

Za priznavanje prava od doumentacije je potrebno:

 • Očitana ili fotokopirana lična karta
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje nadležnog organa MUP-a o prebivalištu (na teritoriji APV najmanje godinu dana od dana rođenja deteta – neprekidno)
 • izvode iz MKR za svu decu
 • uverenje centra za socijalni rad da se majka neposredno brine o svoj deci, odnosno da deca nisu data u hraniteljsku porodicu, ili na
 • usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
 • potvrda da je majka evidentirana na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva – neprekidno
 • fotokopija validnog tekućeg računa majke
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za materinski dodatak za treće i četvrto dete nezaposlenim majkama iz sredstava APV

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti za 3 i 4 dete

Informacije o postupku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na priznavanje prava ima majka za prvorođeno dete, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva. U slučaju da je majka preminula, ili napustila dete, ili je iz objektivnih razloga sprečena da se stara o detetu, pravo ostvaruje otac deteta.

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do navršene prve godine deteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva ostvaruje se na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („ Sl. List grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18).

Rok za donošenje potvrde je odmah po prijemu zahteva. Na postupak i odluku nema žalbe /prigovora.

Kada zahtev podnosi majka, od dokumentacije je potrebno:

 • zahtev za priznavanje prava
 • izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete – fotokopija
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
 • fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za ostvarivanje prana na jednokratnu pomoć za prvo dete 

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku paketa za novorođenče, roditelji prilažu:

Informacije o postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče ima roditelj bez obzira na redosled rođenja deteta, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva

Zahtev se podnosi najkasnije do navršenih 6 meseci života deteta.

Pravo na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče ostvaruje se na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva „ Sl. list grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18.

Potvrda se radi odmah po podnošenju zahteva

Nema pravo žalbe na odluku po ostvarivanju ovog prava.

Za priznavanje prava potrebno je:

 • Zahtev Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva o ostvarivanju prava na bebi paket
  izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija)
  fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev – paket za novorođenče

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

 

Za ostvarivanje prava na prigodan poklon za prvorođeno dete u gradu: na osnovu informacije nadležne zdravstvene ustanove na teritoriji grada Pančeva (Opšta bolnica Pančevo).