Ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, kao i obračun naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (u daljem tekstu: naknada zarade, odnosno naknada plate) vrši se na osnovu podnetog zahteva i propisanih dokaza pribavljenih u skladu sa članom 39. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (prava utvrđena ovim zakonom ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva po ovom zakonu, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi nadležni za rešavanje o pravima po ovom zakonu pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Organi nadležni za rešavanje o pravima po ovom zakonu preuzimaju podatke iz dostupnih službenih evidencija elektronskim putem ukoliko su umreženi sa bazama podataka u skladu sa zakonom, za podnosioca zahteva i članove zajedničkog domaćinstva koji se odnose na: JMBG, ime i prezime, državljanstvo iz matičnih knjiga, podatke o prebivalištu iz registra prebivališta, podatke o prihodima i imovini iz službenih evidencija poreske uprave, podatke o prijavi na osiguranje i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podatke o posedovanju nepokretnosti iz katastra nepokretnosti i drugih javno dostupnih evidencija.

Dokazi su:

 1. izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad majke u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta – doznaka;
 2. mišljenje nadležne komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potrebi da podnosilac zahteva zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta, odnosno da radi sa polovinom punog radnog vremena;
 3. izvod iz matične knjige rođenih za decu;
 4. izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovu osiguranja, na dan podnošenja zahteva;
 5. rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo, rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta i rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta;
 6. izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog socijalnog osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, u skladu sa članom 13. Zakona, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;
 7. izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog socijalnog osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, u skladu sa članom 13. Zakona, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa za lica koja su zasnovala radni odnos nakon rođenja deteta;
 8. izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad majke radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka, ukoliko je korišćeno ovo pravo;
 9. potvrda da nije ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 10. rešenje o korišćenju porodiljskog odsustva ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta ukoliko se zahtev odnosi na decu različitog reda rođenja;
 11. rešenje o korišćenju odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta za decu različitog reda rođenja;
 12. ostali podaci koji su od uticaja na utvrđivanje prava a nisu evidentirani u dostupnim evidencijama.

U slučaju iz člana 95. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17):

 1. izveštaj nadležne zdravstvene ustanove da je dete mrtvorođeno, odnosno da je umrlo pre upisa u matičnu knjigu rođenih;
 2. izvod iz matične knjige umrlih za dete koje je umrlo posle upisa u matičnu knjigu rođenih.
  Nadležni organ uprave jedinice lokalne samouprave koji vodi postupak obezbeđuje dokaz o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji.
  U zahtevu za ostvarivanje prava navodi se i broj tekućeg računa za isplatu prava, a fotokopija kartice tekućeg računa prilaže se uz njega.

Ukoliko je lice koje podnosi zahtev u radnom odnosu kod više poslodavaca, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknade plate kod svakog poslodavca. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate podnosi se na: Obrascu NZ-POND – zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i Obrascu NZ-PND – zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, najranije danom otpočinjanja porodiljskog odsustva, a najkasnije do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava.

Zahtev možete preuzeti ovde:

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava po osnovu porodiljskog i nege deteta

.Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnesesvakog radnog dana od 08:00-15:00časova i sredom od 08:00-19:00na pisarnici UslužnogcentraGradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 207 kod Razumenke Slović ili na broj telefona 013/ 308-872.

 

Ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, (u daljem tekstu: ostale naknade) kao i obračun ostale naknade, vrši se na osnovu podnetog zahteva i propisanih dokaza pribavljenih u skladu sa članom 39. Zakona (prava utvrđena ovim zakonom ostvaruju se po propisima o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva po ovom zakonu, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi nadležni za rešavanje o pravima po ovom zakonu pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Organi nadležni za rešavanje o pravima po ovom zakonu preuzimaju podatke iz stava 2. ovog člana, iz dostupnih službenih evidencija elektronskim putem ukoliko su umreženi sa bazama podataka u skladu sa zakonom, za podnosioca zahteva i članove zajedničkog domaćinstva koji se odnose na: JMBG, ime i prezime, državljanstvo iz matičnih knjiga, podatke o prebivalištu iz registra prebivališta, podatke o prihodima i imovini iz službenih evidencija poreske uprave, podatke o prijavi na osiguranje i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, podatke o posedovanju nepokretnosti iz katastra nepokretnosti i drugih javno dostupnih evidencija.

Dokazi su:

 1. izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovu osiguranja, na dan podnošenja zahteva;
 2. izvod iz matične knjige rođenih za decu;
 3. podatak o početku korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ukoliko je korišćeno ovo pravo;
 4. mišljenje nadležne komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potrebi da podnosilac zahteva zbog zdravstvenog stanja deteta ostvari pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta;
 5. dokaz da nije ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 6. izvod iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o osnovici na koju su plaćeni doprinosi, u skladu sa članom 18. Zakona, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta;
 7. potvrda o osnovici na koju su plaćeni doprinosi, u skladu sa članom 18. Zakona, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta za lica koja samostalno obavljaju delatnost, a koji nisu evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja;
 8. potvrda o osnovici na koju su plaćeni doprinosi, za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta za lica koja su poljoprivredni osiguranici;
 9. ostali podaci koji su od uticaja na utvrđivanje prava, a nisu evidentirani u dostupnim evidencijama.

U slučaju iz člana 17. stav 6) Zakona:

 1. izveštaj nadležne zdravstvene ustanove da je dete mrtvorođeno, odnosno da je umrlo pre upisa u matičnu knjigu rođenih;
 2. izvod iz matične knjige umrlih za dete koje je umrlo posle upisa u matičnu knjigu rođenih.

U zahtevu za ostvarivanje prava navodi se i broj tekućeg računa za isplatu prava, a fotokopija kartice tekućeg računa prilaže se uz njega.

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade podnosi se na Obrascu ON-RND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i Obrascu ON-PND – Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta.

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Zahtev možete preuzeti ovde:

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta-ON-PND

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta-ON-RND

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnesesvakog radnog dana od 08:00-15:00časova i sredom od 08:00-19:00na pisarnici UslužnogcentraGradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 207 kod Razumenke Slović ili na broj telefona 013/ 308-872.

 

Za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama kada zahtev podnosi majka, prilaže se:

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnesesvakog radnog dana od 08:00-15:00časova i sredom od 08:00-19:00na pisarnici UslužnogcentraGradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod  Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Za priznavanje prava potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (zahtev za ostvarivanje prava za nezaposlene porodilje)
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete – fotokopija
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
  fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica
 • dokaz o nezaposlenosti majke
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

zahtev za ostvarivanje prava za nezaposlene porodilje

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti