Ostvarivanje prava na dečji dodatak

Pravni osnov – Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18), Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 58/18) i Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18).

Opis – Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja ili staratelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18).

Podnosilac zahteva pored svojih podataka, dostavlja i podatke ostalih članova domaćinstva.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev i neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se može podneti lično svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, na šalteru broj 18.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti na telefon:

 • Babić Vesna   013/308-847
 • Biljana Nićiforović   013/308-798

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kada se zahtev podnosi prvi put

 • Zahtev za dečiji dodatak
 • fotokopiju lične karte za odrasle članove zajedničkog domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo)
 • potvrdu o ukupnim primanjima u tri meseca koje prethode mesecu podnošenja zahteva, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji
 • ostvaruje prihode (Potvrda poslodavca, Poreske uprave, Fonda PIO)
 • fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca i bračnog druga
 • potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva (potvrda iz Katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja)
 • dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu na
 • imovinu fizičkih lica, ugovor o korišćenju stana)
 • potvrdu o redovnom školovanju za decu od 6-20 godina starosti
 • potvrdu Poreske uprave o prihodima po bilo kom osnovu
 • izjavu o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

U slučaju dokazivanja pojedinih statusa, potrebno je:

 • potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
 • mišljenje Interresorne komisije grada Pančeva
 • akt o produženju roditeljskog prava
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, pravosnažna presuda o razvodu braka, rešenje Centra za socijalni rad, izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 • dokaz o starateljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)
 • Rešenje, akt o priznavanju prava na tuđu negu i pomoć.

.KORISNICI DEČJEG DODATKA KOJI TREBA DA OBNOVE ZAHTEV potrebno je da najranije 30 dana pre isteka predhodnog rešenja pribave:

 • fotokopiju lične karte punoletnih članova porodice
 • prihode u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva
 • potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo-za nezaposlene
 • školske potvrde za decu, ukoliko nisu dostavljene
 • poslednje rešenje o dečjem dodatku
  Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Pribavlja organ po zahtevu stranke, a na osnovu potpisane izjave:

 • Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
 • Dokaze o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Dokaze o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora o kojima se vodi službena evidencija
 • Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Obrazac zahteva za dečji dodatak

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti