Лична стања грађана

Послови у области личног стања грађана се односе на промену личног имена грађана, исправку података у матичним књигама, накнадни упис и поништавање основног уписа у матичним књигама, дозволу за склапање брака преко пуномоћника, дозволу увида у матичне књиге, дозволу за склапање брака ван службених просторија, издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству и потврде о породичном стању за употребу у иностранству.

Поднесци из области личног стања грађана подносе се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Контакт особе: Ивана Вемић и Јелена Павловић, е-пошта: ivana.vemic@pancevo.rs  и  jelena.pavlovic@pancevo.rs

Овде можете преузети сва документа која су везана за лична стања грађана:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Накнадни упис у Матичну књигу рођених57.3 KB1004
Промена личног имена55.3 KB1103
Потврда о породичном стању за употребу у иностранству44.5 KB1082
Накнадни упис у Матичну књигу умрлих15.7 KB967
Промена личног имена детета57.3 KB887
Исправке података у матичним књигама55.8 KB1083
Потврда о издржавању за употребу у иностранству43.5 KB824
Издавање потврде о животу12.5 KB394
Упис личног имена на језику и писму националне мањине47.6 KB400
..

Пријемна канцеларија

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789. На овим услужним местима обављају се следећи послови:

  • Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
  • Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
  • Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета; и
  • Усмена обавештења.

Овде можете преузети сва документа која су везана за пријемну канцеларију:

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Радне књижице41.5 KB976
Овера потписа, рукописа и преписа51.2 KB841
..

Бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и користи се искључиво у циљу спровођења избора или изјашњавања грађана на референдуму. У бирачки списак града Панчева уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града Панчева.

Посебан бирачки списак националне мањине је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Припадници националне мањине уписују се у Посебан бирачки списак националне мањине када испуне опште услове за стицање бирачког права, подношењем захтева за упис у Посебан бирачки списак.

Увид у Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак националне мањине може се извршити непосредно у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, 26101 Панчево, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820. Е-маил: birackispisak@pancevo.rs. Увид у Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак националне мањине може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Посебан бирачки списак националне мањине35.3 KB1711
Јединствени бирачки списак39.4 KB853