Informacije o ostvarivanju prava izbeglih i raseljenih lica – propisi i potrebna dokumentacija

PRAVA IZBEGLIH I RASELJENIH LICA

Republički propisi:

 • Zakon o izbeglicama;
 • Uredba o zbrinjavanju izbeglica;
 • Uredba o načinu zbrinjavanja prognanih lica;
 • Pravilnik o evidenciji izbeglica;
 • Pravilnik o izbegličkoj legitimaciji;
 • Pravilnik o obaveštavanju o prikupljanju i pružanju pomoći izbeglicama;
 • Pravilnik o obrascu izbegličkog kartona;

Akti grada Pančeva:

 • Odluka o socijalnoj zaštiti građana opštine Pančevo (prečišćen tekst)

Drugi akti:

 • Sporazum o realizaciji projekta „socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“
  .

Organ nadležan za sprovođenje postupaka – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja – Povereništvo za izbeglice

Sve informacije o postupcima ostvarivanja prava mogu se dobiti:
Zoran Graovac tel.broj 308-818 kancelarija broj 19
Irena Tomašević tel.broj 308-818 kancelarija broj 19

Status izbeglog i prognanog lica se više ne priznaje.

1) Informacije o postupku prijave i registrovanja interno raseljenih lica sa KiM

Zahtev radi registrovanja interno raseljenih lica sa KiM može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na jedinstvenom obrascu.

a) Registracija interno raseljenih lica – porodični obrazac i
b) Registracija interno raseljenih lica – individualni obrazac

Pravo na registraciju imaju lica koja su usled bezbednosne situacije napustila prebivalište na KiM, i državljani su Republike Srbije. Nije preciziran rok za podnošenje zahteva. Pravo se ostvaruje na osnovu Zakona o izbeglicama (″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Registrovanje interno raseljenih lica vrši Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije u roku od 60 dana. Po izvršenoj registraciji vrši se uvođenje interno raseljenih lica u evidenciju Povereništva za izbeglice i prijava boravišta u PU.

Za prijavu interno raseljenih lica sa KiM u PU potrebno je :

 • izjava stanodavca overena kod javnog beležnika
 • kopija vlasničkog lista stanodavca
 • kopija lične karte podnosioca zahteva
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Jedinstveni obrazac za registraciju interno raseljenih lica

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

2) Informacije o postupku za promenu mesta boravka izbeglog i prognanog lica

Zahtev radi promene mesta boravka može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice.

Zahtev za promenu mesta boravišta mogu podneti izbegla i interno raseljena lica u roku od 8 dana od dana odjave iz mesta prethodnog boravišta. Pravo se ostvaruje na osnovu Zakona o izbeglicama ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10) i Pravilnika o evidenciji izbeglica (“Službeni glasnik RS” broj 23/92);

Za promenu mesta boravka od dokumnetacije potrebno je:

 • izjava stanovdavca overena u mestu u koje se preseljava
 • kopija vlasničkog lista stanodavca
 • saglasnost poverenika za izbeglice iz mesta gde se preseljava i odjava poverenika za izbeglice iz mesta odakle se preseljava
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Opšti zahtev

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

3) Informacije o postupku za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

Zahtev radi prekida statusa izbeglog i prognanog lica prava može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice, a podnose ga lica koja su u aktivnom izbegličkom statusu. Zahtev se podnosi nakon dobijanja Rešenja o prihvatu u državljanstvo Republike Srbije, rok nije preciziran. Pravo se ostvaruje na osnovu ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Rok za donošenje rešenja je 60 dana. Žalba se ponosi Komesarijatu za izbeglice i migracije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Za prekid statusa od dokumentacije potrebno je:

 • rešenje o priznavanju statusa izbeglog ili prognanog lica
 • kopija rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • uverenje o upisu u knjigu državljana Republike Srbije
 • potvrda o reviziji statusa
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti
 • kopija izbegličke legitimacije

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Zahtev za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

4) Informacije o postupku brisanja iz evidencije interno raseljenih lica

Zahtev radi brisanja iz evidencije interno raseljenih lica može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice, a podnose ga lica koja su u aktivnom statusu interno raseljenog lica.

Pravo se ostvaruje na osnovu ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Rok za donošenje rešenja je 60 dana. Žalba se ponosi Komesarijatu za izbeglice i migracije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Za brisanje iz evidencije interno raseljenih lica od dokumentacije potrebno je:

 • kopija legitimacije interno raseljenog lica
 • kopija prijave boravišta
 • kopija ili očitana lična karta interno raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde

Zahtev za brisanje iz evidencije raseljenog lica

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

5) Zahtevi za produženje važenja izbegličke legitimacije, produženje važenja prijave boravišta za interno raseljena lica, za izdavanje duplikata izbegličke legitimacije i legitimacije interno raseljenog lica, za izdavanje potvrda o statusu izbeglog i interno raseljenog lica i druge vrste potvrda podnose se na obrascu Povereništva za izbeglice i u Povereništvu za izbeglice, odnosno na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva.

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Opšti zahtev

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

6) Za smeštaj socijalno ugroženih izbeglih i interno raseljenih lica u socijalne ustanove nadležan je Centar za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo, ul. Filipa Višnjića br. 16 i Komesarijat za izbeglice iz Beograda, ul. Narodnih heroja 4.

 

INFORMACIJE O POSTUPKU ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Pravni osnov Uredba o energetski ugroženom kupcu (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 48/2016 – dr. pravilnik, 88/2016 – dr. pravilnik, 49/2017 – dr. pravilnik, 104/2017 – dr. pravilnik, 36/2018 – dr. pravilnik i 59/2018)i Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje)

Lice koje ima pravo na uslugu je energetski zaštićen kupac, odnosno ugroženi kupac, u smislu ove uredbe je domaćinstvo (pojedinac, porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, odnosno isporučuje toplotna energija

Nije propisan rok za podnošenje zahteva.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;
2) broj članova domaćinstva;
3) imovno stanje

Nadležni organ dužan je, na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o energetski ugroženom kupcu, da donese rešenje u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

Protiv rešenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove energetike, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje o odbijanju zahteva sa republičkom administrativnom taksom od 440,00 utvrđene tarifnim brojem 6. Tarife uz Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS” br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis, 65/13 – dr. propis, 57/14 – dr. propis, 45/15 – dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 – dr. propis ) , na račun br. 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj 50-016, na ime Budžeta Republike Srbije. U članu 10. st 1. i 2. Uredbe o energetski ugroženom kupcu propisano je da ako u roku važenja rešenja iz člana 8. ove uredbe nastanu promene u podacima na osnovu kojih je to rešenje doneto, imalac statusa ugroženog kupca je dužan da, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, organu jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za izmenu rešenja, kao i da se uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu dokazi o nastalim promenama.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa mogu podneti fizička lica koja žive u samačkom domaćinstvu ili u višečlanoj porodici ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o energetici i Uredbom o energetgski ugroženom kupcu.

Energetski ugrožen kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa pomenutom Uredbom.

Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva

Zahtev za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podnosi se direktno nadležnom organu svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u kancelariji 20 Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

Informacije o ostvarivanju prava na status energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

Vesna Babić tel.broj 308-847
Saša Đorđević tel.broj 308-847

Za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa prilaže se:

 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Dokaz o broju članova domaćinstva (kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu, prijava prebivališta, izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i dr );
 • Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva;
 • Dokaz službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
 • Uverenje Uprave javnih prihoda lokalne samouprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju;
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja
 • Izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Za korisnike novčane socijalne pomoći i / ili dečijeg dodataka

 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Overen prepis rešenja o pravu na novčano socijalnu pomoć/dečiji dodatak
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja.
 • Za korisnije koji pravo ostvaruju na osnovu zdravstvenog stanja
 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Medicinska dokumentacija
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas / na adresi stanovanja
 • Izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Pribavlja organ po službenoj dužnosti (na osnovu izjave):

 • Potvrdu Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo o katastarskim prihodima iz mesta rođenja
 • Uverenje Poreske uprave da li poseduju imovinu za oporezivanje

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde: