Информације о остваривању права избеглих и расељених лица – прописи и потребна документација

ПРАВА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Републички прописи:

 • Закон о избеглицама;
 • Уредба о збрињавању избеглица;
 • Уредба о начину збрињавања прогнаних лица;
 • Правилник о евиденцији избеглица;
 • Правилник о избегличкој легитимацији;
 • Правилник о обавештавању о прикупљању и пружању помоћи избеглицама;
 • Правилник о обрасцу избегличког картона;

Акти града Панчева:

 • Одлука о социјалној заштити грађана општине Панчево (пречишћен текст)

Други акти:

 • Споразум о реализацији пројекта „социјално становање у заштићеним условима“
  .

Орган надлежан за спровођење поступака – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања – Повереништво за избеглице

Све информације о поступцима остваривања права могу се добити:
Зоран Граовац тел.број 308-818 канцеларија број 19
Ирена Томашевић тел.број 308-818 канцеларија број 19

Статус избеглог и прогнаног лица се више не признаје.

1) Информације о поступку пријаве и регистровања интерно расељених лица са КиМ

Захтев ради регистровања интерно расељених лица са КиМ може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на јединственом обрасцу.

а) Регистрација интерно расељених лица – породични образац и
б) Регистрација интерно расељених лица – индивидуални образац

Право на регистрацију имају лица која су услед безбедносне ситуације напустила пребивалиште на КиМ, и држављани су Републике Србије. Није прецизиран рок за подношење захтева. Право се остварује на основу Закона о избеглицама (″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Регистровање интерно расељених лица врши Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у року од 60 дана. По извршеној регистрацији врши се увођење интерно расељених лица у евиденцију Повереништва за избеглице и пријава боравишта у ПУ.

За пријаву интерно расељених лица са КиМ у ПУ потребно је :

 • изјава станодавца оверена код јавног бележника
 • копија власничког листа станодавца
 • копија личне карте подносиоца захтева
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Јединствени образац за регистрацију интерно расељених лица

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

2) Информације о поступку за промену места боравка избеглог и прогнаног лица

Захтев ради промене места боравка може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице.

Захтев за промену места боравишта могу поднети избегла и интерно расељена лица у року од 8 дана од дана одјаве из места претходног боравишта. Право се остварује на основу Закона о избеглицама ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10) и Правилника о евиденцији избеглица (“Службени гласник РС” број 23/92);

За промену места боравка од докумнетације потребно је:

 • изјава становдавца оверена у месту у које се пресељава
 • копија власничког листа станодавца
 • сагласност повереника за избеглице из места где се пресељава и одјава повереника за избеглице из места одакле се пресељава
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Општи захтев

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

3) Информације о поступку за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

Захтев ради прекида статуса избеглог и прогнаног лица права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице, а подносе га лица која су у активном избегличком статусу. Захтев се подноси након добијања Решења о прихвату у држављанство Републике Србије, рок није прецизиран. Право се остварује на основу ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Рок за доношење решења је 60 дана. Жалба се поноси Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од дана пријема решења.

За прекид статуса од документације потребно је:

 • решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица
 • копија решења о пријему у држављанство Републике Србије
 • уверење о упису у књигу држављана Републике Србије
 • потврда о ревизији статуса
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности
 • копија избегличке легитимације

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Захтев за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

4) Информације о поступку брисања из евиденције интерно расељених лица

Захтев ради брисања из евиденције интерно расељених лица може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице, а подносе га лица која су у активном статусу интерно расељеног лица.

Право се остварује на основу ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Рок за доношење решења је 60 дана. Жалба се поноси Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од дана пријема решења.

За брисање из евиденције интерно расељених лица од документације потребно је:

 • копија легитимације интерно расељеног лица
 • копија пријаве боравишта
 • копија или очитана лична карта интерно расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде

Захтев за брисање из евиденције расељеног лица

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

5) Захтеви за продужење важења избегличке легитимације, продужење важења пријаве боравишта за интерно расељена лица, за издавање дупликата избегличке легитимације и легитимације интерно расељеног лица, за издавање потврда о статусу избеглог и интерно расељеног лица и друге врсте потврда подносе се на обрасцу Повереништва за избеглице и у Повереништву за избеглице, односно на писарници Градске управе града Панчева.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Општи захтев

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

6) За смештај социјално угрожених избеглих и интерно расељених лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад «Солидарност» Панчево, ул. Филипа Вишњића бр. 16 и Комесаријат за избеглице из Београда, ул. Народних хероја 4.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Правни основ Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2015, 48/2016 – др. правилник, 88/2016 – др. правилник, 49/2017 – др. правилник, 104/2017 – др. правилник, 36/2018 – др. правилник и 59/2018)и Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење)

Лицe које има право на услугу je енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, у смислу ове уредбе је домаћинство (појединац, породица), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, односно испоручује топлотна енергија

Није прописан рок за подношење захтева.

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца су:

1) укупан месечни приход домаћинства;
2) број чланова домаћинства;
3) имовно стање

Надлежни орган дужан је, на основу члана 8. став 1. Уредбе о енергетски угроженом купцу, да донесе решење у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Против решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове енергетике, у року од 15 дана од дана пријема решења Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева са републичком административном таксом од 440,00 утврђене тарифним бројем 6. Тарифе уз Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04 – др. пропис, 42/05 – др. пропис, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06 – др. пропис, 47/07 – др. пропис, 54/08 – др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 – др. пропис, 50/11, 70/11 – др. пропис, 55/12 – др. пропис, 93/12, 47/13 – др. пропис, 65/13 – др. пропис, 57/14 – др. пропис, 45/15 – др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16 – др. пропис ) , на рачун бр. 840-742221843-57, модел: 97, позив на број 50-016, на име Буџета Републике Србије. У члану 10. ст 1. и 2. Уредбе о енергетски угроженом купцу прописано је да ако у року важења решења из члана 8. ове уредбе настану промене у подацима на основу којих је то решење донето, ималац статуса угроженог купца је дужан да, у року од 30 дана од дана настанка промене, органу јединице локалне самоуправе поднесе захтев за измену решења, као и да се уз захтев из става 1. овог члана прилажу докази о насталим променама.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса могу поднети физичка лица која живе у самачком домаћинству или у вишечланој породици уколико испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Уредбом о енергетгски угроженом купцу.

Енергетски угрожен купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са поменутом Уредбом.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца подноси се директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у канцеларији 20 Услужног центра Градске управе града Панчева.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Информације о остваривању права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса можете добити на следеће бројеве телефона:

Весна Бабић тел.број 308-847
Саша Ђорђевић тел.број 308-847

За признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса прилаже се:

 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред надлежним органом и др );
 • Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
 • Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 • Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања
 • Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

За кориснике новчане социјалне помоћи и / или дечијег додатака

 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања.
 • За корисније који право остварују на основу здравственог стања
 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Медицинска документација
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас / на адреси становања
 • Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Прибавља орган по службеној дужности (на основу изјаве):

 • Потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево о катастарским приходима из места рођења
 • Уверење Пореске управе да ли поседују имовину за опорезивање

Обрасци захтева могу се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде: