Otkup stana

Organ zadužen za sprovođenje: Gradska Uprava Grada Pančevo – Sekretarijat za imovinu

Sekretarijat za imovinu prikuplja zahteve za otkup stana putem Gradskog uslužnog centra koje nakon tehničke i pravne obrade prosleđuje JKP Gradska stambena agencija na dalju nadležnost (utvrđivanje ugovorne cene stana, priprema Ugovora za otkup stana itd).

Pravna podloga:

  • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS broj 104/16);
  • Odluka o raspolaganju stanovima Grada Pančeva (“Službeni list Grada Pančeva”, br. 19/14; 14/15 i 20/16)

Preuzmite obrazac: Zahtev za otkup stana

Upis javne gradske svojine u katastar nepokretnosti

Organ za sprovođenje: Gradska Uprava Grada Pančevo – Sekretarijat za imovinu

Sekretarijat za imovinu Gradske uprave Grada Pančevo, obavlja poslove koji se odnose na identifikaciju, evidenciju, upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima Grad ima pravo javne svojine, a ovo pravo ostvaruje upisom u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Prikupljene podatke o nepokretnostima pretškolskih, školskih, zdravstvenih, sportskih kao i ustanova kulture, mesnih zajednica, garažnog, magacinskog i poslovnog prostora, te stanova kojima upravlja Grad kao i ostalim nepokretnostima – izgrađeno i neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, plodno i neplodno poljoprivredno zemljište koje je u državnom vlasništvu, a dato Gradu na upravljanje i korišćenje, te ulice i podzemne instalacije različitih namena – Sekretarijat nakon tehničke i stručne obrade, uz popunjene, potpisane i overene NEP obrasce korisnika nepokretnosti i listove nepokretnosti dostavlja Republičkoj direkciji za imovinu. Nakon pribavljanja potvrda Republičke direkcije za imovinu da nepokretnosti nisu predmet restitucije, niti su na drugi način pravno sporne mogu se upisati katastar nepokretnosti kao javna svojina Grada. Sekretarijat sprovodi upis nepokretnosti u katastar kao svojinu Grada na osnovu zahteva Javnog gradskog pravobranilaštva, Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar u Pančevu. Nakon upisa nepokretnosti na terititoriji grada u javnoj svojini, njima upravlja Grad uz stručnu pomoć Sekretarijata po cenama formiranim na tržišnom principu. Grad ih može davati na korišćenje, u zakup, menjati za drugu nepokretnost ili otuđiti. Kompletni podaci o nepokretnostima u javnoj gradskoj svojini pohranjuju se u gradski i republički softver koji će nakon završenog upisa biti dostupni u svakom trenutku za svaku nepokretnost pojedinačno. Upis javne svojine traje do 31.12.2017. godine. Nakon ovog roka javna svojina je opštinska, gradska, odnosno pokrajinska ili republička. Svaki korisnik javne svojine koji nije prijavio nepokretnost, može da učini popunom potpisanih i overenih NEP obrazaca i dostavom istih u Sekretarijat za imovinu.

Pravna podloga:

  • Zakon o javnoj svojini (“Sl. glasnik RS “br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – drugi zakon i 108/16), jedinica lokalne samouprave pravo javne svojine na nepokretnostima stiče upisom prava svojine u javnu knjigu evidencije o nepokretnostima i pravima na njima.

Preuzmite obrazac: NEP obrazac

Ostale usluge koje pruža Sekretarijat za imovinu Gradske uprave Grada Pančevo su:

  • sprovodi upravni postupak u vezi sa utvrđivanjem zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranje građevinske parcele, konverzije prava korišćenja – zakupa zemljišta u pravo svojine, prestanak prava korišćenja zbog neprivođenja zemljišta nameni i sl.;
  • sprovodi postupak eksproprijacije – deeksproprijacije, administrativnog prenosa, denacionalizacije, povraćaja zemljišta i zadružne imovine, vraćanja utrina i pašnjaka selima;
  • priprema nacrte opštih akata kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na uređenje, korišćenje, davanje u zakup, otuđenje građevinskog zemljišta, uređuje postupak davanja u zakup poslovnog, magacinskog prostora i garaža sa pravom korišćenja Grada u skladu sa Zakonom i priprema predloge pojedinih akata iz navedenih oblasti, kao i predloge pojedinih akata pribavljanja, otuđenja, prenosa prava korišćenja, stavljanja hipoteke na nepokretnostima u svojini Republike Srbije sa pravom korišćenja Grada;
  • od 01.09.2017. godine poslove oko izdavanja poslovnog i magacinskog prostora u javnoj svojini grada.

Resenje o privremenom zastupanju