Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 14427 ko Pančevo

Ispravka rešenja Komisije za vraćanje zemljišta opštine Pančevo br. 461-825/91-14 od 08.04. 1992

KP 6327-9 KO Omoljica – Krnjajić Slobodanka

OBAVEŠTENJE

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje apotekarske delatnosti koje je trebalo da bude održano dana 08.11. 2022.godine s početkom u 11 časova nije održano u zakazanom terminu. Nov termin održavanja predmetnog nadmetanja je 15. 11. 2022. godine s početkom u 11 časova.

ZAHTEVI ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI ODNOSNO PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU 

Preuzmite obrazac: Zahtev za uspostavljanje prava službenosti

Preuzmite obrazac: Zahtev za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na gradskom zemljištu

Otkup stana

Organ zadužen za sprovođenje: Gradska Uprava Grada Pančevo – Sekretarijat za imovinu

Sekretarijat za imovinu prikuplja zahteve za otkup stana putem Gradskog uslužnog centra koje nakon tehničke i pravne obrade prosleđuje JKP Gradska stambena agencija na dalju nadležnost (utvrđivanje ugovorne cene stana, priprema Ugovora za otkup stana itd).

Pravna podloga:

  • Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS broj 104/16);
  • Odluka o raspolaganju stanovima Grada Pančeva („Službeni list Grada Pančeva“, br. 19/14; 14/15 i 20/16)

Preuzmite obrazac: Zahtev za otkup stana

Upis javne gradske svojine u katastar nepokretnosti

Organ za sprovođenje: Gradska Uprava Grada Pančevo – Sekretarijat za imovinu

Sekretarijat za imovinu Gradske uprave Grada Pančevo – Odeljenje za upravljanje imovinom – radi poslove koji se odnose na identifikaciju, evidenciju, upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima grad ima pravo svojine i koje se ostvaruje upisom u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Prikupljene podatke Sekretarijat elektronskim putem dostavlja Republičkoj direkciji za imovinu. Nakon pribavljanja potvrda da nepokretnosti nisu predmet restitucije, niti na drugi način pravno imovinski sporne, isti ih na osnovu zahteva Javnog gradskog pravobranilaštva upisuje u katastar kao svojinu grada. Uz stručnu pomoć Sekretarijata Grad upravlja nepokretnostima po cenama formiranim na tržišnim principima. Grad ih može dati na korišćenje, u zakup, menjati ili otuđiti. Podaci o nepokretnostima u svojini grada pohranjeni su u gradski i republički softver, dostupni na javni uvid. Po Zakonu upis traje do 31.12.2020. godine, no kako je osnovni uslov već ispunjen, ažuriranje se odvija u kontinuitetu (dopune, izmene, brisanje). Korisnici gradske svojine promene mogu prijaviti elektronskim putem preko sajta E Uprava popunom NEP obrazaca i njihovom dostavom Republičkoj direkciji za imovinu.

Pravna podloga:

  • Zakon o javnoj svojini („Sl. glasnik RS „br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – drugi zakon i 108/16), jedinica lokalne samouprave pravo javne svojine na nepokretnostima stiče upisom prava svojine u javnu knjigu evidencije o nepokretnostima i pravima na njima.

Ostale usluge koje pruža Sekretarijat za imovinu Gradske uprave Grada Pančevo su:

  • sprovodi upravni postupak u vezi sa utvrđivanjem zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranje građevinske parcele, konverzije prava korišćenja – zakupa zemljišta u pravo svojine, prestanak prava korišćenja zbog neprivođenja zemljišta nameni i sl.;
  • sprovodi postupak eksproprijacije – deeksproprijacije, administrativnog prenosa, denacionalizacije, povraćaja zemljišta i zadružne imovine, vraćanja utrina i pašnjaka selima;
  • priprema nacrte opštih akata kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na uređenje, korišćenje, davanje u zakup, otuđenje građevinskog zemljišta, uređuje postupak davanja u zakup poslovnog, magacinskog prostora i garaža sa pravom korišćenja Grada u skladu sa Zakonom i priprema predloge pojedinih akata iz navedenih oblasti, kao i predloge pojedinih akata pribavljanja, otuđenja, prenosa prava korišćenja, stavljanja hipoteke na nepokretnostima u svojini Republike Srbije sa pravom korišćenja Grada;
  • od 01.09.2017. godine poslove oko izdavanja poslovnog i magacinskog prostora u javnoj svojini grada.

Resenje o privremenom zastupanju

XIII-14-465-69-2020

XIII-14-465-84-2020

XIII-14-465-100-2020

XIII-14-465-178-2020