Portal eUprava Republike Srbije

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Izvodi iz matičnih knjiga sadrže poslednje podatke koji su upisani u matičnu knjigu rođenih do vremena izdavanja izvoda, imaju karakter javne isprave i nemaju ograničeni rok važenja.

Uverenje o državljanstvu je potvrda kojom lice dokazuje da je državljanin Republike Srbije. Uverenje se izdaje na zahtev stranke.

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige (na domaćem ili međunarodnom obrascu) i uverenja o državljanstvu možete podneti na sledeći način:

  • korišćenjem  eUsluge Portala eUprava Republike Srbije;
  • podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva, uslužna mesta broj 7 i 8;
  • odštampan i popunjen obrazac zahteva možete poslati poštom na adresu: Sekretarijat za opštu upravu Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I 2-4, 26101 Pančevo;
  • telefonom na broj 013/351-473, 013/308-726 i 013/308-809 u periodu od 8:00 – 15:00 časova; i
  • putem elektronske pošte na e-poštu: usluznicentar@pancevo.rs.