Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Долова („Сл.лист града Панчева“ бр.25/2009.), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/12-УС), и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 8/2015
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Планирана претежна намена
03 Регулационо нивелациони план
04 Постојећа и планирана инфраструктура
05 А) План поделе грађ. земљишта
06 Б) План поделе грађ. земљишта
07 Профили улица