Планирани комплекс „Транснафта“ је лоциран на јужном ободу града непосредно уз НИС-Рафинерија нафте Панчево и непосредно уз постојећи комплекс ЈП Транснафта. Са источне стране комплекс се граничи са атаром у К.О. Војловица, а јужним делом приступна саобраћајница се граничи са атаром у К.О. Старчево.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 3/2012
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на насеље
02. План намене
03. Регулационо – нивелациони план
04. План инфраструктуре
05. План препарцелације грађевинског земљишта
06. Профили