Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Закона о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских до/кумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010), Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“ бр.50/2011) (важи за целине и зоне у којима нису дефинисана правила парцелације, регулације и изградње као и за подручја за даљу планску разраду).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 21/2012
– Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. План поделе грађевинског земљишта