Izradi Plana se pristupilo na osnovu Odluke o izradi planova generalne regulacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji na celom građevinskom području naseljenog mesta Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/09), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009 i 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US i 24/2011) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Sl.glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011 ). Na osnovu Odluke o izradi Plana, izrada je poverena JP „Direkcija za izgardnju i uređenje Pančeva“ Pančevo. Planski osnov za izradu Plana je Generalni urbanistički plan Pančeva i Generalni plan Pančeva („Službeni list opštine Pančevo“ broj 14/2008 i 16/08-ispravka). Prostorno-planska rešenja su usklađena sa propisima koji posredno i neposredno regulišu ovu oblast. Nova planska dokumentacija treba da posluži kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje prostora u cilju boljeg korišćenja područja.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 39/2012
– Tekst plana

Grafički prilozi:
01. Plan namene
02. Plan regulacije
03. Plan infrastrukture
04. Plan podele građevinskog zemljišta
05. Profili ulica