Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011) (у даљем тексту Закон) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011). На основу Одлуке о изради Плана израда је поверена ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Панчева („Службени лист општине Панчево“ број 23/2012) и Генерални план Панчева („Службени лист општине Панчево“ број 14/2008 и 16/08-исправка), у складу са чланом 216. Став 5. Закона. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 6/2014
– Текст плана (Сл. лист града Панчева бр. 8/2014)

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. План поделе грађевинског земљишта