Увод
Изради Плана генералне регулације Целина 11 – Комплекси посебне намене у Панчеву (у даљем тексту: План) се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС и 24/2011) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010). На основу Одлуке о изради Плана, израда је поверена ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Панчева и Генерални план Панчева („Службени лист општине Панчево“ број 14/2008 и 16/08-исправка). Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 35/2012
– Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Планирана намена и подела на зоне
03. План регулације са саобраћајем
04. План инфраструктуре
05. План поделе грађевинског земљишта
06. Профили улица