Увод
Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Закона о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских до/кумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010), Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“ бр.50/2011) (важи за целине и зоне у којима нису дефинисана правила парцелације, регулације и изградње као и за подручја за даљу планску разраду). На основу Одлуке о изради Плана израда је поверена ЈП „Дирекција за изгардњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду Плана је Генерални урбанистички план Панчева и Генерални план Панчева („Службени лист општине Панчево“ број 14/2008 и 16/08-исправка). Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 40/2012
– Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. План поделе грађевинског земљишта
05. Профили улица