Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном месту Панчево („Службени лист општине Панчево“ број 12/08(у даљем тексту: Основни план 08) и „Службени лист града Панчево “ број 18/09, 17/12, 20/15 и 28/16) (у даљем тексту: Измене плана 09, 12,15 и 16) ради стварања планског основа за прикључење ТЕ-ТО Панчево на преносни електро-енергетски систем изградњом прикључно-разводног постројења 220 kV које се налази непосредно уз ТЕ-ТО Панчево (унутрашње постројење) и два прикључна далековода 220 kV са тачкама прикључења на постојећи ДВ 220 kV бр.253/2 ТС ХИП 2 – ТС НИС по систему улаз- излаз.
Носилац израде Измена и допуна плана је Град Панчево, односно Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне послове и саобраћај.<

Текстуална документација:
Текст плана
– Сл. лист града Панчева бр. 18/2019

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из ГУП
Границе измене плана са постојећом наменом
Извод из важећег плана
Планирана намена
План регулације
План инфраструктуре