Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево, сходно текстовима који су објављени у Службеном листу општине Панчево, број 12/2008 (у даљем тексту: Основни план 08) и Службеном листу града Панчева, број 18/2009, 17/2012 и 20/2015 (у даљем тексту: Измене плана 09, 12 и 15)

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 27/2016
Текст плана измена и допуна 4

Графички прилози:
01 Граница измене плана
02 Планирана претежна намена
03 Регулационо-нивелациони план
04 Планирана инфраструктура
05 Профили улица