Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izradi planova generalne regulacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji na celom građevinskom području naseljenog mesta Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/09), Zakon o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009 i 81/09-ispravka 64/2010-US i 24/2011,121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US) i Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade planskih do/kumenata („Sl.glasnik RS“ br. 31/2010, 69/2010, 16/2011).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 32/2014
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Planirana namena prostora
02 Plan regulacije
03 Planirana infrastruktura
04 Plan podele građevinskog zemljišta
05 Profili ulica