Град Панчево|grad@pancevo.rs

ПГР Целина 7 Лука Дунав Гренфилд 2 Стара Утва и Стаклара

/ПГР Целина 7 Лука Дунав Гренфилд 2 Стара Утва и Стаклара

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево (“Службени лист града Панчева” број 25/09), Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-УС и 24/2011,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских до/кумената (“Сл.гласник РС” бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 32/2014
Текст плана

Графички прилози:
01 Планирана намена простора
02 План регулације
03 Планирана инфраструктура
04 План поделе грађевинског земљишта
05 Профили улица

2017-09-22T11:20:13+00:00 29/12/2014|
Величина слова
Контраст