Циљ израде Плана је стварање основа за прикључење будућих корисника на подручју Северне индустријске зоне града Панчева на напајање електричном енергијом повезивањем планиране ТС 110/20кV “ТС –Панчево 6“, увођењем постојећег далековода 110 kV бр.1104 ТС Панчево 2 – ТС Панчево 3 на планирану ТС, помоћу два једнострука далековода 110 kV, на принципу улаз- излаз (предвиђено место расецања на постојећем далеководу 110 kV бр.1104 у затезном пољу између постојећих стубова бр.19-23).

– “Сл. лист града Панчева“ бр. 4/21
Текст ПДР
Графички прилози