Локација подручја Мали рит у Панчеву налази се у југозападном делу града уз реку Тамиш, оивичена је улицама: са северне стране улицом Георги Димитровом, са североисточне стране улицом Жарка Зрењанина са југоисточне стране делом магистралног пута М-1-9 од преводнице на Тамишу до улице Максима Горког а са западне стране реком Тамиш. Граница обухвата плана прати границу регулационих линија наведених саобраћајница које оивичавају предметни простор и лева обала реке Тамиш. Наведена граница обухвата плана дефинисана је преломним-граничним тачкама од Г1 до Г21 чије су координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 15/2012
– Текст плана

Графички прилози:
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. План поделе грађевинског земљишта
05. Профили улица