На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово (”Сл. Лист града Панчева” бр. 13/2017), потребно је израдити елаборат Плана детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово. У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је елаборат за потребе спровођења процедуре Раног јавног увида у плански документ који је одржан од 05.01.2018.год. до 05.02.2018.год.. На основу Извештаја о извршеном раном јавном увиду број V-15-350-6/2018 од 15.03.2018.год., настављена је израда плана детаљне регулације. Овај елаборат је и у складу са ПП Града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 22/2012).

Текстуална документација:
Текст плана
– Сл. лист града Панчева бр. 22/2019

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на насеље
Извод из плана вишег реда
Граница плана и обухват
Граница плана са детаљном наменом
Регулационо-нивелациони план
План инфраструктуре
План поделе грађевинског земљишта