Основни разлог приступања изради Програма и урбанистичког плана је стварање правног и планског основа за организовани просторни развој, стварање могућности за нову изградњу и унапређење постојећег стања, као и заштита и уређење предметног подручја.Усвајањем Генералног плана произилази обавеза израде Урбанистичких планова који представљају даљу разраду предметних подручја са смерницама које су дате у Генералном плану. Изради Плана предходила је израда Програма на основу иницијативе Града Панчева да се, после усвајања Генералног плана Панчева до 20021, приступи изради Урбанистичког плана за урбанистичку целину „Хиподром“. Програмом је усвојен основни концепт Плана. Градско веће града Панчева донело је Одлуку о изради Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву (бр. II-05-06-2/2009-47 од 8.јуна 2009.) и то на основу и у складу са усвојеним Програмом који је њен обавезни саставни део. Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћрња потенцијала подручја.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 17/2010
– Tекст плана

Графички прилози:
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре