Разлог за израду Плана је изналажења просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева за потребе градње нових индустријских капацитета на новим локацијама. Вредновањем локација за будући одрживи развој града у односу на геостратешки положај и привредни потенцијал регије, у Генералном плану Панчева је препознат овај простор као један од локалитет за „Green field“ индустријску зону. Усвајањем Генералног плана произилази обавеза израде конкретних Урбанистичких планова који представљају даљу разраду предметних подручја са смерницама које су дате у Генералном плану.

Текстуална документација:

Текст плана
Сл. лист града Панчева бр. 08/2011

Графичка документација:
План намене
План регулације
План инфраструктуре